تلفن تماس برای رزرو سالن های شرکت در نقاط مختلف تهران و سئوالات:

66120571 و 55767621

 

.